تومان 7,500

محصول فوق شامل پاورپوینت مقایسه سیر طرح های جامع تهران با جهان  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺠﺎرب ﻛﺸﻮرﻫﺎي توسعه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ میﺧﻮرد . در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻈﺮ ﺑوده است که در این فایل به صورت کامل توضیح داده شده.

توضیحات

مقایسه سیر طرح های جامع تهران با جهان

مقایسه سیر طرح های جامع تهران با جهان

در ﻳﻚ گونه ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﭼﮕﻮﻧﻪ میﺗﻮان طرح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﻳﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع برنامه رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي دسته ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد .
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان در ﮔﺬر زﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ارتقاي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺠﺎرب ﻛﺸﻮرﻫﺎي توسعه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ میﺧﻮرد . در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ،
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺎه
ﻫﻮﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻈﺮ ﺑوده است.

ﻣﻨﻈﺮ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ازﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ تحت ﺗﺄﺛﻴﺮ ویژگیﻫﺎي ﺧﺎص ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺷﻬﺮ ﺧﺎص ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻴﺖ درآﻣﺪن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎص آن ﺷﻬﺮ است . ﻣﻨﻈﺮ شهری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مقوله اي ﻣﻄﺮح در ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ، واﻗﻌﻲ و ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و درك ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻠﻤﻮس ﺷﻬﺮ اﻋﻢ از ﺑﻨﺎﻫﺎ، ﻓﻀﺎﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﺻﺪاﻫﺎ، ﺑﻮﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻬﺮ ( در ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﻋﻢ از دﻳﺪن ﺷﻬﺮ از دور دﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار گرﻓﺘﻦ در ﺷﻬﺮ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮار در بناها) اﺳﺖ .
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي، ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه محیطﻫﺎي انسان ﺳﺎﺧﺖ میﭘﺮدازﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي، آﻧﻬﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

ﻣﻨﻈﺮ شهری در مقیاس ﻛﻼن هنگامی ﻣﻄﺮح می ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮ به واﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر در مکانی ﺧﺎص، ﻛﻞ ﺷﻬﺮ و ﻳﺎ ﺑﺨﺶ وسیعی از آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه میﻛﻨﺪ . ﻣﻨﻈﺮ شهری در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس دﻳﺪه ﻣﻲ شود ﺗﺮکیب ﻛﻠﻲ ﺗﻮده ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ و ﻧﻈﻢ و اﺳﺘﻘﺮار آن ، تودهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ , ﻓﻀﺎﻫﺎي باز اﺻﻠﻲ , رﻧﮓ ، ﺷﻜﻞ , ﺧﻂ آﺳﻤﺎن ﻳﺎ ﻋﻨﺎصر طبیعی شاخص اﺳﺖ .

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.