تومان 4,500

محصول فوق شامل فایل پاورپوینت اثر سیستم های اطلاعاتی در مدیریت فرآید کسب و کار می باشد که در این فایل به آن پرداخته شده است.

توضیحات

سیستم های اطلاعاتی در فرایند کسب و کار

فرآیند کسب و کار

سیستم های اطلاعاتی در فرایند کسب و کار

روبه روشدن  ﮐﺴﺐ و کارها با چالش تغییرات سریع محیطی موجب شده است

که فرآیندها به دلیل ارتباطات متقابل مولفه های داخلی شان و تاثیرات متقابل خود با محیط پیچیدگی بسیاری را نشان دهند.

بنابراین سازمان ها برای وفق با محیط های پیچیده امروزی  به قابلیت های فرآیند کسب و کار توجه بیشتری نشان می دهند.

¨ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه برای تولید، جمع آوری ،سازماندهی ،ذخیره ، بازیابی و اشاعه اطلاعات

دریک موسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه. سیستم های اطلاعاتی در فرایند کسب و کار

ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ

¨ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺑﺎﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻔـﺎوت دارﻧـﺪ

ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽدرﺧــﺪﻣﺖ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎی اﻃﻼﻋــﺎتﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘــﻪ وازآن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ

¨سیستم های اطلاعات مدیریت ، گونه ایی از سیستم های اطلاعاتی رایانه ایی است که میتواند اطلاعات را از منابع مختلفی در سازمان

برای تصمیم گیری در رده مدیریتی جمع آوری و پردازش کند و اطلاعات مورد نیاز مدیران را  در اختیارآنان قرار دهد تا بتوانند تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.

نسل اول:استاندارد پکیج‌ها
نسل دوم : سیستمهای مبتنی بر ERP
نسل سوم: سیستمهای مبتنی بر گردش کار(WFM)
نسل چهارم: سیستم مدیریت فرآیندهای کاری(BPMS) هدف اصلی این نسل، یکپارچه‌سازی اطلاعات و هماهنگ کردن فرآیندها با یکدیگر می‌باشد.

ﮐﻨﺘــﺮل ﺳﯿﺴــﺘﻢ

¨ﻫــﺪف ﭼﻨــﯿﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎﯾﯽ ﮐﻤــﮏ ﺑــﻪ ﮐﻨﺘــﺮل ﺳﯿﺴــﺘﻢ اﺳــﺖ.

در ﻫــﺮ ﺳــﺎزﻣﺎن دو ﻧــﻮع ﮐﻨﺘــﺮل وﺟــﻮد دارد؛ ﮐﻨﺘــﺮل ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ و   ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ.

ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻗﺎﻟـﺐ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎ و زﯾﺮﺳﯿﺴـﺘﻢ  ﻫـﺎی ﺻـﻒ و ﺳـﺘﺎد اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ شـﻮﻧﺪ .

ﻫـﺮ  ﯾــﮏ از اﯾــﻦ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﮐﻨﺘــﺮل  ﻫــﺎی ﺧــﺎص ﺧــﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫــﺎی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺧــﺎص ﺧــﻮد را ﻃﻠــﺐﻣﯽکنند.

مدیریت گرا
مدیریت محور
حفظ یکپارچگی
جریان های کاری رایج
برنامه ریزی دراز مدت
مبتنی بر مفهوم زیرسیستم
انعطاف پذیری و سهولت استفاده
مبتنی بر نیاز

در فروشگاه ایرانیان شهرساز مطالب رشته های معماری، عمران، شهرسازی و دیگر رشته ها گذاشته شده است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.