روش‌های موثر برای به کارگیری منابع موجود در جهت مدیریت شهری پایدار